stanleysecurity.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. / stanleysecurity.no uses cookies. Les mer.

FOR THOSE WHO MAKE THE WORLD SAFER

Kontraktsvilkår Assure

VERSJON 2.4
Alle avvik fra disse betingelser skal fremgå skriftlig av kontrakten/bekreftelsen

14 SPESIELT FOR STANLEY ASSURE

14.1 FORMÅL
14.1.1 Under vilkårene for denne Leieavtalen og forutsatt at Leietaker overholder sine kontraktuelle forpliktelser beskrevet i avtalen forplikter Stanley Security seg til å utføre følgende tjenester:
14.1.2 Levere og installere utstyret valgt av leietaker i henhold til punkt 14.2
14.1.3 Gjøre utstyret tilgjengelig for leietaker basert på vilkårene i leieavtalen
14.1.4 Sørge for nødvendig vedlikehold av utstyret basert på innhold i avtalt kontrakt (vedlikehold er ikke automatisk en del av avtalen, det forutsettes at det spesifiseres særskilt i kontrakten)

14.2 UTSTYR INKLUDERT I LEIEAVTALEN
14.2.1 Utstyret valgt av leietaker er beskrevet i vedlegg 1 til denne avtale.
14.2.2 Leietaker bekrefter at:
14.2.2.1 Det er mottatt fra Stanley Security tilstrekkelig informasjon vedrørende utstyret og dets funksjonalitet;
14.2.2.2 Utstyret er valgt av leietaker alene og basert på leietakers planlagte bruk, virkeområder og økonomiske rammer;
14.2.2.3 Leietaker aksepterer gyldigheten av Stanley Securitys kontraktsbetingelser som grunnlag for avtalen.

14.3 AVTALEPERIODE OG TERMINERING
14.3.1 Leieavtalen er bindende fra dato for signert leieavtale.
14.3.2 Løpetiden er som beskrevet i leieavtalen, og løper fra og med den 1. i påfølgende kvartal etter at installasjonen er godkjent.
14.3.3 Interimsleie debiteres leietaker pr. dag for perioden frem til første ordinære terminleie forfaller med 1/30 av månedsleien i avtaleperioden.
14.3.4 Dersom leieavtalen termineres før installasjonen er ferdigstilt, forplikter leietaker seg til å betale 20% av totalt utestående beløp for hele kontraktsperioden.
14.3.5 Dersom leietaker ikke skriftlig sier opp avtalen seneste 3 måneder før utløp, vil leieavtalen utvides for nye 12 måneder basert på samme priser og vilkår.
14.3.6 Stanley Security forbeholder seg retten til å kansellere leieavtalen dersom leietaker ikke godkjennes som kredittverdig kunde etter Stanley Securitys til en hver tid gjeldende retningslinjer.
14.3.7 Ved så vel ordinært som ekstraordinært opphør av leieavtalen skal leietaker for egen regning tilbakelevere utstyret til det sted som Stanley Security krever. Program kopiert eller lagret på leietakers utstyr skal slettes. Utlevering uten søksmål vedtas når leietiden er løpt ut, samt om avtalt leie ikke betales, jf tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2.

14.4 LEIETAKERS FORPLIKTELSER
14.4.1 Leietaker erkjenner at eierskapet til alt utstyr som omfattes av leieavtalen er Stanley Securitys eiendom og derfor ikke kan selges, endres, overføres, videreleies eller gjøres tilgjengelig for andre.
14.4.2 Har leietaker til hensikt å pantsette sine bygninger eller leierett til bygninger sammen med inventar og maskiner, plikter leietaker å sørge for at eventuelle pantedokumenter uttrykkelig fastslår at utstyret inkludert i denne avtale skal være unntatt fra pantsettelsen samt å underrette Stanley Security om at så er gjort.
14.4.3 Ved ekstraordinært opphør av leieavtalen, er leietaker ansvarlig for å bekoste demontering av utstyret.

14.5 INSTALLASJON OG LEVERANSE AV UTSTYRET
14.5.1 Leiertaker plikter å gi Stanley Security tilgang til lokalene i avtalt installasjonsperiode.
14.5.2 Leietaker plikter å gjøre tilgjengelig relevant kommunikasjonsutstyr, alle nødvendige nettverkstilganger og andre fysiske tilgangspunkter, som er nødvendig for installasjon og bruk av utstyret.
14.5.3 Ved gjennomført installasjon plikter leietaker, uten opphold, å signere overtakelseserklæringen.
14.5.4 Der hvor leieavtalen forutsetter betaling av garanti, skal garantien være betalt av leietaker før oppstart av installasjonen. Garantien vil ikke renteberegnes og vil bli tilbakebetalt til leietaker ved avslutning av leieforholdet og etter at leietaker har betalt alle utestående krav og ellers utført alle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.
14.5.5 Leietaker bekrefter at han er blitt informert av Stanley Security om alle lovmessige krav knyttet til installasjonen, vedlikehold og bruk av utstyret.
14.5.6 Leietaker aksepterer at nødvendig service på utstyret som følge av leietakers feilbruk, vil være gjenstand for ekstra fakturering i henhold til Stanley Securitys til en hver tid gjeldende prisliste.

14.6 UTLEIERS PLIKTER VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD
14.6.1 Stanley Security skal reparere og/eller bytte ut utstyret i leieperioden ved behov basert på innhold i avtalt kontrakt, bortsett fra når dette dekkes av leietakers egen forsikring. Servicen gjennomføres fortrinnsvis ved fjernservice, men ved behov gjennomføres servicen med oppmøte hos leietaker.
14.6.2 Leietaker er ansvarlig for bestilling av service.
14.6.3 Leietaker er videre ansvarlig for, uten forsinkelse, å rapportere feil og mangler.
14.6.4 Stanley Security skal gis adgang til å gjøre så mange besøk som nødvendig for å sikre utstyrets avtalte funksjonalitet.
14.6.5 Besøk av autoriserte teknikere hos leietaker kan skje i perioden 08:00 og 16:00 fra mandag til fredag. Leietaker forplikter seg til å gi teknikerne tilgang til lokalene i denne tidsperioden etter avtale.
14.6.6 Stanley Security reserverer seg retten til å bruke autoriserte underleverandører for å utføre sine forpliktelser.
14.6.7 Leietaker er gjort oppmerksom på at arbeid pålagt Stanley Security vil bli fakturert i henhold til Stanley Securitys til en hver tid gjeldende prisliste dersom arbeidet er forbundet med:
14.6.7.1 Forandringsarbeid, bygningsmessige forandringer, uaktsomhet, feilaktig bruk eller andre inngrep foretatt av leietaker;
14.6.7.2 Endring av miljø og arbeidsforhold for utstyret, samt andre forhold som Utleier ikke har kontroll over;
14.6.7.3 Feil på andre leverandørers alarmoverføringsutstyr (for eksempel feil på alarmsendere og mottakere).

14.7 LEIETAKERS PLIKTER VEDRØRENDE UTSTYRETS FUNKSJON
14.7.1 Leietaker er informert om at utstyrets funksjon er basert på at leietaker gjennomfører sine plikter og ellers forholder seg til alle vilkår i henhold til denne avtale. Ved avvik fra dette, kan ikke Stanley Security garantere utstyrets funksjon. Dersom vedlikehold ikke er spesifisert i kontrakt er Stanley Security ikke ansvarlig for manglende funksjonalitet som skyldes manglende vedlikehold.

14.8 BETALINGSBETINGELSER
14.8.1 Avtalen vil være gjenstand for årlig prisjustering.
14.8.2 Etableringskostnader faktureres ved signering av kontrakt
14.8.3 Årlig prisjustering kan gjennomføres med en måneds varsel.
14.8.4 Termin og purregebyr vil faktureres etter den til en hver tid gjeldende prisliste.
14.8.5 Ved forsinket betaling belastes Leietaker de til en hver tid gjeldende standard satser i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling" med mer.

14.9 MISLIGHOLD
14.9.1 Et hvert avvik utløst av leietaker, som leietaker selv er ansvarlig for å korrigere, og som leietaker ikke har korrigert innen 8 dager etter mottak av skriftlig melding fra Stanley Security, gir Stanley Security rett til å terminere avtalen og innkreve et straffegebyr tilsvarende verdien av det totale utestående krav for resten av leieperioden, uavhengig av all eventuell annen kompensasjon.
14.9.2 Leietaker erkjenner og aksepterer at, dersom avtalen termineres tidligere enn tidspunkt for endt leieperiode i henhold til avtalen, vil Stanley Security ha rett til en kompensasjon tilsvarende 100% av gjenstående utestående krav for resten av leieperioden.

14.10 DIVERSE
14.10.1 Stanley Security har rett til å overdra sine rettigheter vedrørende det leide anlegg til bank eller annet finansieringsselskap.
14.10.2 Hvis en bestemmelse i disse kontraktsvilkårene endres, skal den erstattes med en bestemmelse som beskriver den endrede bestemmelsens hensikt og formål så langt det er mulig.
14.10.3 Tvister som oppstår i forbindelse med, eller som et resultat av leieavtalen, og som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved voldgift med mindre partene avtaler annet.
14.10.4 Ved motstridende bestemmelser i de generelle vilkår og vilkår for ASSURE, går vilkårene i ASSURE foran.
14.10.5 Saker som utelukkende gjelder tvist om betaling av pengekrav, kan anlegges ved de ordinære domstoler med Oslo tingsrett som verneting.